ಸಂಪರ್ಕ

Our Address

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ
ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ , ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭವನ ,
ಸುಭಾಸ ರಸ್ತೆ
ಧಾರವಾಡ - ೫೮೦ ೦೦೧

 sameerjoshir@gmail.com

 0836-2441822, 2441823

dharwadsahityasambhrama.com