ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ
                       ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂವಾದ
20, 21 ಮತ್ತು 22 ನೇ ಜನೇವರಿ - 2017
ಸ್ಥಳ : ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಭವನ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ

 
 
   

 

ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನೋಂದಣಿ

Request to Please Enter your information only in English

17100

Sorry Registrations are closed

ಈಗಾಗಲೇ 400 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನೊoದಾಯಿಸಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು.

1 ತಾವು ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೭ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ www.vividlipi.com ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

2. ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಭವನದ ಹೊರಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುವ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಹೀಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಸುಮಾರು ೩೦೦ ಜನರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರು ಈ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

Quick Links

 

Design & Development By
 
M/s Weblogix
webblogix@gmail.com
 Contact For:
 Website Design
 Software Development
 Softwares / Web Testing
 Technical Consultancy
Logic works @ weblogix