ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ
                       ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂವಾದ
20, 21 ಮತ್ತು 22 ನೇ ಜನೇವರಿ - 2017
ಸ್ಥಳ : ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಭವನ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ

 
 
   

 

ನೋಂದಣಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗಾಗಿ

 
ನೋಂದಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಧ್ಯಮ    
Media Electronic Media Print Media
Media Name
Designation
ಹೆಸರು
ವಿಳಾಸ
ಊರು ಪಿನ್ ಕೋಡ್
ತಾಲೂಕ
ಜಿಲ್ಲೆ
ದೂರವಾಣಿ ಮೋಬೈಲ್
ಇ-ಮೇಲ್
ಲಿಂಗ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ
ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ವಯಸ್ಸು
ನಾನು ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮದ ನಿಯಮ ನಿಭಂದನೆಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ; ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಢನಿದ್ದೆನೆ


Quick Links

 

Design & Development By
 
M/s Weblogix
webblogix@gmail.com
 Contact For:
 Website Design
 Software Development
 Softwares / Web Testing
 Technical Consultancy
Logic works @ weblogix